Στις 24 Ιανουαρίου 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την τροποποίηση του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (ο «Νόμος») η οποία έχει ως στόχο να επισπεύσει την διαδικασία έξωσης ενός ενοικιαστή που δεν καταβάλει τα οφειλόμενα ενοίκια.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Νόμου συνοψίζονται κατωτέρω:
 
1. Διαδικασία έξωσης (Άρθρο11 (α) του Νόμου)

Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Νόμο και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής παραλείψει να αποπληρώσει τα οφειλόμενα ενοίκια εντός της περιόδου των 21 ημερών ή περισσότερων από αυτές, μετά την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης απαίτησης από τον ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει εναντίον του αίτηση έξωσης ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεως, την οποία θα επιδώσει στον ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει τα οφειλόμενα ενοίκια εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης έξωσης και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής η διαδικασία έξωσης συνεχίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεως.

Ο Νόμος ορίζει τα ακόλουθα:

α) Ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει απάντηση στην αίτηση έξωσης αν  η απάντηση συνοδεύεται είτε από απόδειξη του λογιστηρίου του Δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο το αναφερόμενο στην αίτηση οφειλόμενο ποσό ως καθυστερημένα ενοίκια κατά την ημερομηνία καταχώρισης αυτής είτε (2) απόδειξη είσπραξης του ενοικίου εκδοθείσα από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο αυτού ή (3) από απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού.

β) Η απόφαση του Γραμματέα του Δικαστηρίου για αποδοχή ή απόρριψη της καταχώρισης της απάντησης τίθεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ενώπιον του Δικαστηρίου προς τελεσίδικη έγκριση ή απόρριψη, η δε απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε έφεση.

γ) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από καταχώριση αίτησης έξωσης από τον ιδιοκτήτη στη βάση της προβλεπόμενης διαδικασίας, το Δικαστήριο έχει την δυνατότητα να καθορίσει τον χρόνο συμμόρφωσης του ενοικιαστή με το διάταγμα έξωσης. Ο χρόνος αυτός δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

2. Επίδοση

Ο Νόμος παρέχει την δυνατότητα ιδιωτικής επίδοσης στη βάση των όσων προβλέπονται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επίδοσης καθώς και της υποκατάστατης επίδοσης, εφόσον βέβαια προηγουμένως εξασφαλιστεί σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου.

Ο Νόμος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και συνεπώς δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του καθώς και ούτε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει στην υπογραφή του. Σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να αναπέμψει τον Νόμο στην Βουλή των Αντιπροσώπων για επανεξέταση.

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση αναφορικά με όλα τα πιο πάνω ευθύς μόλις υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ομάδα Real Estate ή επικοινωνήστε με την κ Χαρίκλεια Θεοδούλου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Monday – Friday

8:00 – 18:00

TEL: +357 24 201 600

FAX: +357 24 201 601

Privacy Policy